Leveringscondities

Leveringscondities Stichting Bloemencommissie Zundert (verder hier te noemen SBCZ)

 1. Definitieve bestellingen dienen tenminste 7 dagen voor leverdatum te worden geplaatst. Alleen bestellingen ontvangen via e-mail worden in behandeling genomen.
 2.  Annulering van opdrachten kan tot 5 dagen voor het plukken van de bloemen schriftelijk en kosteloos worden gedaan. Latere annuleringen van bloemen, transport en overige goederen en diensten, dienen door de opdrachtgever ten volle te worden betaald.
 3. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aantallen bloemen op de leveringsdatum.
 4. Een bestelling kan voor de uiteindelijke levering door de SBCZ (gedeeltelijk) gewijzigd worden wegens niet (voldoende) beschikbaarheid van bloemen. Getracht zal worden om vervanging te zoeken binnen de door de klant gevraagde kleuren. Hierbij worden de volgende kleurengroepen vastgesteld; wit, geel, oranje, rood, roze, paars en zwart. Indien hierover overleg met de klant moet plaats vinden dient de klant dit bij de bestelling aan te geven.
 5.  Alle genoemde prijzen gelden exclusief BTW.(Laag tarief voor bloemen en hoog tarief voor transport, (eenmalig) fust en overige artikelen. (Bijvoorbeeld krammen, naalden, spuitbussen etc.))
 6.  Er kan gebruik worden gemaakt van duurzaam fust (grijze kunststof krat), hetwelk eigendom is en blijft van de SBCZ. Dit gebruikte fust dient binnen 5 dagen op kosten van de koper retour te worden geleverd. Indien dit fust niet (volledig) wordt geretourneerd, zal € 7,50 (excl. btw) per ontbrekende kist in rekening worden gebracht.
 7. Het transport van de bloemen kan of door de klant of door de SBCZ verzorgd worden.
 8. De SBCZ kan ook gekoeld transport verzorgen. I.v.m. kwaliteit adviseren wij altijd gekoeld transport in te zetten. Wij maken voor u desgewenst een vrijblijvende prijsopgave.
 9. Het moment van acceptatie is,
  • indien de levering door de klant verzorgd wordt op het moment dat de bloemen op de leveringsplaats van de SBCZ in ontvangst genomen worden(wij adviseren dan ook dat er namens de klant iemand bij de verlading aanwezig is).
  • indien het transport door de SBCZ verzorgd wordt is het moment van acceptatie het moment van aflevering bij de klant. In geval van klachten dienen deze binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden omkleed met reden van afkeur en voorzien van foto’s van de betreffende klacht(en).
 10. Na acceptatie van de bloemen door de klant accepteert de SBCZ geen klachten omtrent de geleverde kwaliteit.
 11. Transporten worden begeleid door afleverbonnen voor bloemen en fust.
 12. De afgegeven laad- en lostijden zijn bij benadering. Aan deze tijden kunnen géén rechten ontleend worden.
 13. Voor buitenlandse afnemers met een BTW nummer wordt geen BTW berekend. Als een afnemer geen BTW nummer heeft wordt de Nederlandse BTW in rekening gebracht.
 14. Om betalingsrisico’s te vermijden kan het zijn dat de SBCZ een vooruitbetaling verlangt alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Pas na ontvangst van het betreffende bedrag op de rekening van SBCZ wordt de order definitief.
 15. Facturen voor de uiteindelijk exact geleverde aantallen en soorten bloemen worden binnen 15 dagen na levering aan de opdrachtgever verstuurd. In voorkomend geval wordt het vooruitbetaalde in mindering gebracht op de slotfactuur.
 16. Betalingen dienen plaats te vinden strikt netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
 17. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 6 % rente berekend op jaarbasis. De rente wordt berekend vanaf 30 dagen na factuurdatum.
 18. Elke aansprakelijkheidsstelling anders dan geaccepteerde kwaliteitsaanspraken wordt door SBCZ niet geaccepteerd.
 19. Indirecte alsmede gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 20. De SBCZ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of (toerekenbare)tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van ingeschakelde derden is altijd beperkt tot de aansprakelijkheidsclausule van deze algemene voorwaarden.
 21.  De Opdrachtgever vrijwaart de SBCZ voor alle aanspraken van derden die op welke wijze dan ook verband houden met de door de SBCZ geleverde goederen of om niet geleverde goederen zoals aangegeven in deze voorwaarden onder punt 3.

 

Slotbepaling

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld onder Nederlandse wetgeving. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en SBCZ zullen worden beheerst door uitsluitend Nederlands recht.

 

Zundert,  maart 2024